17 juni 2022 Jubileumviering van de Loge Den Haag van de Theosofische Vereniging in Nederland
Locatie: Museum Beeld en Geluid Den Haag, Zeestraat 82, 2518 AD  Den Haag

Eeuwige Wijsheid, juist nu
Het is lastig om jezelf spiritueel staande houden in een wereld die zo snel verandert. Door natuurrampen, pandemieën en oorlogsdreiging belanden we van de ene in de andere existentiële crisis.  Juist in deze tijd waarin groepen in de samenleving steeds verder uiteengedreven worden, waarin het vertrouwen in onafhankelijke nieuwsgeving steeds verder afbrokkelt, kan de theosofie een rol spelen in het bij elkaar brengen van mensen. Een van de pijlers van de Theosofische Vereniging is daarbij vrijheid van denken

Theosofie als gids
De tijdloze wijsheid waar de theosofie over spreekt, is niet beperkt tot een bepaalde religieuze stroming, een filosofie of een wetenschappelijk standpunt. Binnen de theosofie bestaan geen onwrikbare leerstellingen die simpelweg geloofd moeten worden. De theosofie nodigt iedereen uit om op zijn of haar eigen manier antwoorden te vinden op levensvragen, door studie, meditatie of gesprek. 

Een werkplaats voor persoonlijke ontwikkeling
De zin van het leven wordt steeds ongrijpbaarder. Door vanuit een ander perspectief naar de mens en de wereld om je heen te kijken, kun je weer grip op je leven krijgen. Met de eeuwige wijsheid als leidraad leer je datgene wat waardevol of nuttig is voor je bewustzijnsontwikkeling, te distilleren uit de onophoudelijke stroom van informatie die dagelijks op je afgevuurd wordt. Al 125 jaar lang wordt in Den Haag, het spirituele middelpunt van Nederland, de mogelijkheid geboden om te werken aan persoonlijke ontwikkeling en het uitstippelen van je eigen spirituele pad. Door nieuwe communicatiemiddelen wordt nu ook een breder en vooral jonger publiek uitgenodigd om de wereld van de theosofie te verkennen.

'De ziel van mens en wereld' - Rico Sneller

Rico Sneller doceerde lange tijd filosofie en ethiek aan de universiteit Leiden. Hij is momenteel verbonden aan de Mandeville Academy (instituut voor hoogbegaafden) en het Jungiaans Instituut. Tevens is hij gastdocent aan de Al Farabi universiteit te Almaty (Kazachstan). Zijn belangstelling gaat uit naar de relatie tussen filosofie en buitengewone bewustzijnstoestanden. Recente publicaties zijn 'Perspectives on Synchronicity, Inspiration, and the Soul' (Cambridge Scholars 2021), 'Het raadsel Socrates' (ISVW 2021) en een heruitgave van de oorspronkelijke Engelse vertaling van Carl du Prels 'Philosophie der Mystik: The Philosophy of Mysticism', ed. and introd. James Ellis & Rico Sneller. London: Hermitix Publishing, 2022.

Het woord ‘ziel’ wordt frequent uiteengerukt tussen enerzijds vage spirituelen en anderzijds verwoede aanhangers van het sciëntisme, dat stelt dat de wetenschap de enige route is om tot valide kennis te komen. De spirituelen kunnen nergens anders over spreken en de sciëntisten schuwen de term ‘ziel’. In mijn bijdrage wil ik zoeken naar een aanvaardbare tussenweg. Dat doe ik door te kijken naar verschijnselen in en om ons heen. Ik zal een viertal alledaagse domeinen voorstellen waar zielswaarneming plaatsvindt:
1) ‘idee-projectie’ of ‘ideatie’: a) psychopathologie, b) entelechie (dat is: doelgerichtheid of organisatie in een organisch groeiproces)
2) nageslacht
3) verhouding tot onszelf
4) cultuur.


'Analytisch idealisme, het volgende wetenschappelijke paradigma' - Bernardo Kastrup

Bernardo Kastrup is directeur van de Essentia Foundation. Zijn werk is toonaangevend voor de moderne renaissance van het metafysisch idealisme, de opvatting dat de werkelijkheid in wezen mentaal is. Hij heeft een doctoraat in de filosofie (ontologie, filosofie van de geest) en in computertechniek (herconfigureerbare computers, kunstmatige intelligentie). Als wetenschapper werkte hij voor de Europese Organisatie voor Nucleair Onderzoek (CERN) en Philips Research Laboratories. Zijn ideeën zijn gepubliceerd in boeken en academische publicaties, zoals 'Scientific American', 'Institute of Art and Ideas', 'Blog of the American Philosophical Association' en 'Big Think'.

Analytisch idealisme is een theorie over de aard van de werkelijkheid die stelt dat het universum in wezen ervaringsgericht is. Dat betekent niet dat de werkelijkheid zich alleen in uw of mijn individuele geest bevindt, maar in plaats daarvan in een ruimtelijk ongebonden, transpersoonlijk veld van subjectiviteit waarvan wij segmenten zijn. Analytisch idealisme is een specifieke formulering van het idealisme, dat is gebaseerd op, en gemotiveerd door, post-verlichtingswaarden zoals conceptuele spaarzaamheid, coherentie, interne logische consistentie, verklarende kracht en empirische adequaatheid. Het is een formulering die intellectueel hardnekkige, wetenschappelijk georiënteerde mensen zal aanspreken.


'Hoe te reageren op de uitdagingen van deze tijd in het licht van de Eeuwige Wijsheid' - Tim Boyd (Engels)

Tim Boyd werd in 1974 lid van de Theosophical Society in Amerika en gaf vanaf 1988 lezingen voor de TS in Amerika. Van 1996 tot 2000 werkte hij in een hospice als vrijwilliger in een team van artsen, maatschappelijk werkers en verpleegkundigen. In 2007 werd hij voorzitter van de Theosophical Order of Service (TOS)  en in 2011 werd hij gekozen tot voorzitter van de TS in Amerika. In 2014 werd Tim herkozen als voorzitter van de TSA én gekozen tot voorzitter van de Theosophical Society Adyar. Hij verdeelt nu zijn tijd tussen het hoofdkwartier van de TS in Adyar en zijn huis in Chicago (Verenigde Staten), waar hij woont met zijn vrouw en dochter.

In de afgelopen millennia heeft zich een cyclus van menselijke activiteit opgebouwd. Een nieuwe manier om de wereld te zien en te ervaren is de drijvende kracht geweest die tot de huidige tijd heeft geleid. Mircea Eliade verwoordt dit als volgt: "De volledig profane wereld, de volledig ontheiligde kosmos, is een recente openbaring in de geschiedenis van de menselijke geest." Deze benadering van het leven heeft een opeenstapeling van problemen veroorzaakt, waaronder de aantasting van het milieu, geweld in de wereld en persoonlijk onbehagen. Hoe reageren we op de huidige nood in het licht van de Eeuwige Wijsheid?


'Maria Magdalena Ontsluierd: Over Wijsheid van de Nieuwe tijd' - Annine van der Meer

Dr. Annine van der Meer is godsdiensthistoricus, theoloog en symbooldeskundige. Zij schreef een aantal gezaghebbende boeken over de verborgen geschiedenis van het vrouwelijke en de vrouwen én hun vergeten bijdrage aan evolutie en beschaving. In 2008 richtte zij de stichting Pansophia op als school van Wijsheid in de 21eeeuw, een school die bewustwording, spiritualiteit en de kracht van vrouwen en mannen verbindt, een school die zij leidde tot 2018 en die een vervolg vindt in de huidige Pansophia Community. In 2021 verscheen haar alom geprezen boek 'Maria Magdalena Ontsluierd. Verborgen bronnen herstellen haar geschonden beeld'. 

Deze tijd is een overgangstijd die gepaard gaat met crisis. Het oude verdwijnt om plaats te maken voor het nieuwe. Mens- en wereldbeeld behoeven vernieuwing ten einde moed en inzicht te krijgen in het hoe en het waarom van globale veranderingen. Wat wordt het nieuwe verhaal, dat met name jonge mensen aanspreekt en inzicht en moed geeft? Hoe beweegt de Oude Wijsheid daarin mee? Herontdekking van de Oude Wijsheid en haar universele wetten is van fundamenteel belang bij de ontwikkeling van een nieuw en holistisch wereldbeeld. Recente wetenschappelijke ontdekkingen maken het mogelijk dat wat de Ouden intuïtief bekend was, rationeel te begrijpen. Het eerste -eeuwse Evangelie van Maria de Magdaleense, dat in 2010 vanuit het verborgene opnieuw in de openbaarheid kwam, bevat kernthema’s die structuur bieden aan de ontwikkeling van dit nieuwe Mens- en wereldbeeld. 

De registratie van Annine's presentatie zal op haar eigen Vimeo-kanaal geüpload worden. Binnenkort zullen wij de link naar de video hier plaatsen.


 

nl_NLDutch