VRIJHEID VAN DENKEN

(Besluit van de General Council van de Theosophical Society, genomen te Adyar op 23-12-1924)

De Theosophical Society heeft zich wijd en zijd over de wereld verspreid en leden van alle religies zijn en worden er lid van zonder dat ze de specifieke dogma’s, leringen en geloofsovertuigingen van hun eigen geloof opgeven. Daarom is het wenselijk het feit te benadrukken dat er geen enkele lering, geen enkele mening is, door wie ook onderwezen of gekoesterd, die in enig opzicht voor enig lid van de Vereniging bindend is, dat er geen lering, mening is die niet vrijelijk door enig lid mag worden aangenomen of verworpen. Instemming met haar drie doeleinden is de enige voorwaarde voor lidmaatschap.

Geen leraar of schrijver, van H.P. Blavatsky tot nu toe, heeft enige autoriteit om zijn leringen of opvattingen op te leggen aan leden. Elk lid heeft evenveel recht om zich te verbinden aan elke school van denken welke hij/zij wenst te kiezen, maar hij/zij heeft geen recht om die keuze aan een ander op te dringen.

Lees hier de volledige verklaring Vrijheid van Denken en de verklaring Vrijheid van Vereniging

Bewustzijn

Het universum is niet zomaar een plek waar de krachten van de natuur werkzaam zijn volgens het toeval. Elke gebeurtenis, vanaf het begin der tijden, heeft plaatsgevonden volgens zekere wetmatigheden.
Deze wetmatigheden zijn de uitdrukking van bewustzijn. Alles wat bestaat, van het kleinste deeltje tot de grootste sterrenstelsels, is doordrongen van bewustzijn. Dit bewustzijn woont in alles. Wij mensen zijn onsterfelijke zielen en niet onze lichamen die teloorgaan bij de dood. Dat zijn alleen de kleren die wij een poosje dragen en dan terzijde werpen. Wij zijn ons niet bewust van onze goddelijke Natuur, totdat we er in ontwaken.
Deze fundamentele werkelijkheid staat zo ver af van ons begrip, dat het met de meest uiteenlopende en tegenstrijdige termen is benoemd en beschreven. Laten we het ‘Logos’ noemen.

Karma

Terwijl we leven en handelen slagen en falen we soms. We doen dingen goed en niet goed, aangestuurd door ons altruïsme of onze zelfzucht. Het falen creëert wanklanken in de universele harmonie, en die moeten we dan herstellen. Het goede dat we zo toevoegen moet omgevormd worden tot een verder strekkend goed. Dit proces van zaaien en oogsten wordt karma genoemd. Het is de wet van herstel van evenwicht, die een mens in werking zet bij elk van zijn gedachten, woorden en daden.

Universele broederschap

Aangezien alle zielen goddelijk zijn, zijn ze gelijkwaardig. Er zíjn jonge en oude zielen, maar samen vormen zij een broederschap ondanks alle verschillen (in afkomst, vaardigheden, omgeving, geloof, geslacht of huidskleur). Zij vormen een keten en de sterkeren groeien door de zwakkeren te helpen.

Broederschap is voor allen de wet van groei. Deze broederschap omvat alle wezens, dieren, vogels, vissen, planten, mineralen, bergen en zeeën. We groeien door onze eenheid met alles. De goddelijke Natuur, die overal aanwezig is, helpt ons voort te gaan in schoonheid.

Loge Den Haag van de TVN 125 jaar
De Theosofische Vereniging (Adyar) kent de volgende doeleinden:

  1. Het vormen van een kern van de universele broederschap der mensheid, zonder onderscheid van ras, geloof, geslacht of huidskleur.
  2. Het aanmoedigen van de vergelijkende studie van godsdienst, wijsbegeerte en wetenschap.
  3. Het onderzoeken van de onverklaarde wetten van de natuur en van de vermogens die in de mens latent aanwezig zijn.

Evolutie

Er zijn twee eeuwige mysteries, die van de Logos en die van de Mens.
Alles wat we aannemen betreffende de Logos: goedheid, waarheid en schoonheid woont ook in de mens. Religie, filosofie, kunst en filantropie zijn allemaal kanalen waarlangs de goddelijke Natuur afdaalt om zijn schoonheid te onthullen. En onze menselijke natuur stijgt op naar het goddelijke door te groeien. Al onze vragen worden beantwoord wanneer we de evolutie begrijpen. Dit is de rechtmatige erfenis van íedere ziel. Maar hij zal het alleen verkrijgen door een broeder te zijn voor alles wat bestaat.

Reïncarnatie

Wij worden in deze wereld geboren om onze ware aard te verwerkelijken. Onze geboorte is het betreden van een werkplaats waar we langzaam onze vermogens ontvouwen.
Het is echter niet mogelijk onze goddelijke aard met behulp van de ervaringen van één leven te verwerkelijken. Daarom worden we steeds opnieuw geboren: reïncarnatie.

We komen het leven binnen, groeien, handelen, voltooien ons werk en gaan terug: sterven. Na een 'vakantie' in de hemelse gebieden, waar we de vreugden smaken van onze onvervulde plannen, worden we weer geboren om gelouterd, sterker en wijzer ons werk voort te zetten, om ons denken, voelen en handelen te vervolmaken.

nl_NLDutch